POPs workshop 2008

2008.11.18
2008.11.19
2008.11.20


previous POPs workshop

POPs workshop 2001-2005
POPs workshop 2006
POPs workshop 2007PCB workshop

PCB workshop 2004 PCB workshop 2006
PCB workshop 2008

dioxin symposium


2008 Birmingham 2007 Tokyo
2006 Oslo 2005 Toronto
2004 Berlin 2003 Boston
2002 Barcelona 2001 Kyonjyu
2000 Monterey 1994 Kyoto
1990 Bayreuth 1986 Fukuoka
[top]