POPs workshop

POPs workshop 2001-2005 POPs workshop 2006


PCB workshop

PCB workshop 2004 PCB workshop 2006

dioxin symposium


2006 Oslo 2005 Toronto
2004 Berlin 2003 Boston
2002 Barcelona 2001 Kyonjyu
2000 Monterey 1994 Kyoto
1990 Bayreuth 1986 Fukuoka


JICA

JICA