Barcelona 2002.08.15 Banquet02816003-s.JPG

02816006-s.JPG

IMG_0216.JPG

IMG_0217.JPG

IMG_0218.JPG

IMG_0219.JPG

IMG_0220.JPG

IMG_0221.JPG

P8160005.JPG

P8160006.JPG

P8160007.JPG

P8160008.JPG

P8160009.JPG

P8160010.JPG

P8160011.JPG

P8160012.JPG

P8160013.JPG

P8160014.JPG

P8160015.JPG

P8160016.JPG

P8160017.JPG

P8160018.JPG

P8160019.JPG

P8160020.JPG

P8160021.JPG

P8160022.JPG

P8160023.JPG

P8160024.JPG

P8160025.JPG

P8160026.JPG

P8160027.JPG

P8160028.JPG

P8160029.JPG

P8160030.JPG

P8160031.JPG

P8160032.JPG

P8160033.JPG

P8160034.JPG
2002.08.15-b Banquet
003 Francis Karasek, Mrs.Irma Karasek 006 Otto Hutzinger, Mrs.Fleda Hutzinger, Hiroshi Miyata
216 Barcelona 217 Barcelona 218 Takeshi Nakano 219 Jun Sekizawa, Georg Becher 005 Michael Wilken, Saeko Murayama 006 Tomomi Behnisch, Peter Behnisch 007 Yukio Kenmochi, Saeko Murayama 008 Wolfgang Korner, Thomas Wiesmuller 009 Scot Hallstrom, Susan Hallstrom 010 Julian Llerena, William Suk 011 Maria Jose Gonzalez Carlos 012 Luisa R. Bordajandi, Begoľa Fabrellas, Begoľa Jimenez Luque 013 Josep Rivera, Maria Jose Gonzalez Carlos, Rolaf Van Leeuwen 014 Miguel A. Concejero, Takeshi Nakano 015 Miriam Diamond, Deborah Burgin 016 Tomoyuki Nakamura, Myrto Petereas 017 Sara Thompson, Baervel Vieth 018 Wolfgang Korner, Mrs. Schmitz, Hans J. Schmitz 019 Stephan Ahlbrand, Natsuko Kajiwara, Markus Zennegg 020 Hans Joachim Mosche, Stephan Ahlbrand, Natsuko Kajiwara, Markus Zennegg 021 Shu-Li Wang, Olaf Paepke, Takeshi Nakano 022 Kazuhiro Kashiwabara, Ikuo Souta 022-a Kashiwabara camera ( Ikuo Souta, Takeshi Nakano ) 023 Gerardo Fernandez, Veronica Fernandez Villarrenanga 024 Takeshi Nakano, Kees Olie 025 Noriko Nishimura, Junzo Yonemoto 026 Masatoshi Morita, ??? , Hideaki Miyata 027 Elena Fattore, Natalia Stern 028 Mrs. Jordi, Keiichi Tanno, Manuela Abalos 029 Tamara couple 030 Tetsuya Hirai, Yoshinori Fujimine 031 Shaw Watanabe, Mrs. Watanabe 032 Natsuko Kajiwara, Daisuke Ueno, Peter Wijers 033 Peter Wijers, Qing Wu, Misuzu Asari, Takeshi Nakano 034 Palau Nacional 220 Palau Nacional 221 Palau Nacional